Używamy cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przegladarki oznacza, że będa one umieszczane w Twoim urzadzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Gadu-Gadu

masz pytanie : 1315208
Marcin:

Wie?ci RSS

 
DIETY REDUKCYJNE  DIETA KETOGENICZNA

Utrata mi??ni jest niestety zwykle nie do unikni?cia podczas redukcji, gdy? ni?sza poda? energii, jak równie? ?wiczenia aerobowe, powoduj? katabolizm mi??ni. Diety zwykle powoduj? obni?enie metabolizmu, poniewa? organizm otrzymuj?cy mniejsz? dawk? kalorii, próbuje si? do nowej sytuacji przystosowa?, zaczyna wówczas si?ga? po dost?pne ?ród?a energii w tym po bia?ka wchodz?ce w sk?ad mi??ni. Dlatego te? kultury?ci tak du?? wag? przyk?adaj? do spo?ywania bia?ek i podczas redukcji spo?ywaj? ich cz?sto wi?cej ni? podczas cyklu masowego, by w ten sposób zminimalizowa? straty.

Więcej…
 
?YWIENIE OKO?OTRENINGOWE

To, co spo?ywamy przed i po treningu oraz okre?lona ilo?? i czas przyj?cia pokarmu, ma ogromne znaczenie dla naszej wydolno?ci, dla mi??ni i ich rozwoju, a tak?e wp?ywa na organizm i jego regeneracj? powysi?kow?.

Więcej…
 
Czy nadmiar bia?ka szkodzi?

W?a?ciwie wszystko, co w nadmiarze, mo?e wywiera? negatywny skutek lub by? po prostu szkodliwe. Równie? du?a ilo?? bia?ek ma swoj? ciemn? stron?.

 

Zmniejszona poda? w?glowodanów przy zwi?kszeniu konsumpcji bia?ka powoduje zachwianie równowagi kwasowo-zasadowej poprzez zwi?kszenie ilo?ci kwasów. Konsekwencj? tego mo?e by? zamiast oczekiwanego przez kulturyst? wzrostu mi??ni, ich utrata, jak równie? utrata masy kostnej i wydolno?ci. Co do utraty masy kostnej zacz??y si? jednak pojawia? w?tpliwo?ci i autorzy ksi??ek przytaczaj?c ró?ne badania stwierdzaj?, ?e cho? dieta wysokoproteinowa wp?ywa na zwi?kszone wydalanie wapnia to równocze?nie wzmacnia wch?aniania go z jelita, a upo?ledzone przyswajanie pierwiastka wyst?puje przy niskim spo?yciu bia?ek. Obok powy?szych potencjalnych zagro?e?, jakie mog? mie? zwi?zek z diet? wysokoproteinow?, istnieje jeszcze jedno, a mianowicie nadmierne obci??enie nerek i cho? w teorii istnieje taka mo?liwo??, to nie zosta?o to w ?adnych badaniach potwierdzone.

 

Więcej…
 
Wspó?praca

Poszukujemy ch?tnych osób do moderowania forum oraz do pisania lub pozyskiwania nowych artyku?ów. Ch?tni proszeni s? o przysy?anie zg?osze? na adres: portal@kulturystyka.eu

Więcej…
 
?wiczenia na po?ladki :)

Poni?ej przedstawiamy kilka wybranych ?wicze? na mi??nie po?ladkowe.

Przysiady ze sztang?

Stroimy, stopy rozstawione nieco szerzej ni? szeroko?? ramion, palce stóp odchylone na zewn?trz, klatka piersiowa wypchni?ta, ?opatki ?ci?gni?te, biodra cofni?te, g?owa uniesiona lekko do góry, sztanga na górnej cz??ci mi??ni czworobocznych.

?wiczenie doskona?e na mi??nie czworoboczne ud, jednak przy odpowiednim jego wykonaniu niemniej dobre na mi??nie po?ladkowe. Owe odpowiednie wykonanie to przysiady g??bokie. Im przysiad g??bszym, tym mocniejsze rozci?gni?cie mi??ni po?ladkowych, a tym samym ich intensywniejsza praca. Nie bez powodu przy opisie pozycji wyj?ciowej zalecane jest rozstawienie stóp szersze od szeroko?ci ramion. Umo?liwia to bowiem wykonywanie przysiadów g??bszych, a tak?e zapewnia lepsz? stabilno?? tu?owia. Z szeroko?ci? t? nie nale?y jednak przesadza?, poniewa? po przekroczeniu pewnej granicy wzrasta przeci??enie stawów kolanowych, a to ju? mo?e grozi? powa?n? ich kontuzj?.

Je?eli zdecydujemy si? na przysiady g??bokie, ?e po?ladkami b?dziemy dotyka? pod?ogi, to zmniejszmy odpowiednio ci??ar sztangi. Aby jednak nie pomniejszy? warto?ci ?wiczenia, zmniejszenie to mo?emy rozwa?y? liczb? powtórze? w seriach.

Pami?tajmy - i to we wszystkich ?wiczeniach - ?e mi??nie pracuj? tym intensywniej, im bli?sze idea?u s? powtórzenia.

Przysiady na maszynie Smitha

Stoimy, stopy rozstawione nieco szerzej ni? szeroko?? ramion, skierowane lekko na zewn?trz, wysuni?te do przodu, klatka piersiowa wypchni?ta, ?opatki ?ci?gni?te, biodra cofni?te do ty?u, g?owa uniesiona lekko do góry, sztanga na górnej cz??ci mi??ni czworobocznych.

Równie dobre efekty co przysiady ze sztang?, daj? przysiady na maszynie Smitha. Je?eli chcemy po?o?y? naciska na rozwój mi??ni po?ladkowych, nale?y stopy wysun?? do przodu i wykonywa? tak g??bokie przysiady, aby po?ladkami niemal dotyka? pod?ogi. Im stopy dalej b?d? wysuni?te, tym intensywniej b?d? pracowa?y mi??nie po?ladkowe. Nale?y przy tym unika? zbyt szerokiego rozstawienia nóg. Wystarczy, je?eli odleg?o?? mi?dzy stopami b?dzie odpowiada?a szeroko?ci ramion.

Przysiady na hack-maszynie

Stoimy na platformie hack-maszyny, stopy rozstawione nieco szerzej ni? szeroko?? ramion, wysuni?te mocno do przodu

Więcej…
 

Sondy

Najlepszy producent od?ywek?
 

Go?cimy

PolecamyWszelkie prawa zastrzeżone kulturystyka.eu
Chcesz zamieścić reklamę do swojej strony pisz: portal(at)kulturystyka.eu